Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.splipiny.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-10.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dla strony www.splipiny.pl przeprowadzono 07.03.2022 samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:Test-European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.splipiny.pl spełnia wymagania w 93,84%. Test wykazał następujące nieprawidłowości:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • w dotychczasowych galeriach są zdjęcia, które nie posiadają alternatywnych podpisów,
 • brak możliwości uzyskania wysokiego kontrastu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-20

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Grzegorczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 648 42 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach Lipiny 14 92 – 701 Lipiny

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne, do którego prowadzą schody oraz boczne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 4. Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy oraz żadne inne udogodnienia.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można również skorzystać z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl