Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

 

 

REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów, zabaw na boisku szkolnym/placu zabaw.

2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

3. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.

4. Nie krytykujemy i nie oceniamy wypowiedzi innych.

5. Pomagamy sobie wzajemnie.

6. Nie przeszkadzamy nauczycielom, koleżankom/ kolegom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania lekcji/prac domowych.

7. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier oraz innego wyposażenia sali.

8. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.

9. Spełniamy prośby i polecenia wychowawcy.

10. Nie krzyczymy na innych, nie robimy krzywdy koleżankom/kolegom – pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

11. Szanujemy się wzajemnie. 

12. Pracujemy według ustalonego harmonogramu dnia, tj. odrabiamy prace domowe, realizujemy tematy według planu pracy świetlicy, wykonujemy prace plastyczne, spędzamy czas wolny grając w gry planszowe, bawiąc się zabawkami, wychodząc na plac zabaw, słuchając muzyki, oglądając filmy edukacyjne, itp. 

13.Podczas zajęć świetlicowych uczniowie zbieraj:  

- plusy/ punkty dodatnie z adnotacją w dzienniku, które mogą zdobyć za: wypełnianie funkcji asystenta/ dyżurnego, aktywny udział w zajęciach i zgłaszanie się do odpowiedzi, wykonywanie prac plastycznych oraz dekoracji do sali, reprezentowanie szkoły w konkursach i akcjach charytatywnych, systematyczny udział w zajęciach dodatkowych, wyjątkową kulturę osobistą, inne zachowana pożądane.

- minusy/ punkty ujemnie z uwagą w dzienniku, które mogą otrzymać za: zakłócanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela, wulgarne zwracanie się do rówieśników oraz nauczyciela, niszczenie mienia szkoły lub innej osoby, opuszczanie sali bez pozwolenia nauczyciela, niewywiązanie się z powierzonych zadań, aroganckie zachowanie, kłamstwo, zaczepianie słowne lub fizyczne, udział w bójce, zaśmiecanie otoczenia, inne zachowania niepożądane.

14. Dbamy o higienę osobistą. 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/opiekunów prawnych.

2. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie u wychowawcy świetlicy.

3. Dzieci przebywają na świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych, w czasie pracy i dojazdu/dojścia do szkoły ich rodziców/opiekunów prawnych oraz z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia im opieki.

4. Świetlica wymaga pisemnych oświadczeń w przypadku:

• samodzielnego wyjścia do domu,

• odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzić/opiekun prawny lub osoby upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

5. Po zakończeniu zajęć świetlicowych oraz po odebraniu dzieci ze świetlicy – rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za odebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami  dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

6. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy.

7. Realizowane zajęcia odbywają się według ramowego rozkładu dnia od godziny 7:30.

8. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: dziennik zajęć, w którym odnotowywana jest tematyka zajęć i uwagi o zachowaniu wychowanków, roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej. 

9. Nauczyciele świetlicy zamieszczają informacje oraz zdjęcia na stronie internetowej szkoły. W zależności od pory roku, zmieniane są aranżacje sal świetlicowych oraz tablic na korytarzu. 

10. Dzieci mogą korzystać z obiadów, wydawanych według harmonogramu pracy stołówki.

11. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji: pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów  o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub niezłożenia deklaracji przyjęcia na nowy rok szkolny.

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka