Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ W LIPINACH 

Od 4 września roku szkolnego 2023/2024 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach obowiązuje zakaz użytkowania telefonów komórkowych:

 • Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, przerw międzylekcyjnych, uroczystości, a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych.
 • Uczeń wnosząc telefon komórkowy na teren szkoły robi to na odpowiedzialność finansową (materialną) rodziców/opiekunów prawnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie, uszkodzenie telefonu komórkowego UCZNIA
 • Po wejściu do szkoły, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, uczeń zobowiązany jest pozostawić telefon w zamkniętej szafce przydzielonej każdemu uczniowi do indywidualnego użytkowania. Telefon pozostaje w szafce do zakończenia obowiązkowych oraz  dodatkowych zajęć edukacyjnych, jak również zajęć opiekuńczych (świetlica szkolna).
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w toaletach oraz przebieralniach szkolnych.
 • Uczeń może korzystać z telefonu  na terenie szkoły wyłącznie za zgodą nauczyciela. 
 • W sytuacji potrzeby kontaktu ucznia z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczeń ma prawo skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.
 • Podczas pobytu dziecka w szkole kontakt z rodzicem jest możliwy również poprzez wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego. 
 • W sytuacji, gdy uczeń będąc na terenie szkoły nie zastosuje się do niniejszych zasad i użyje telefonu, wówczas w obecności nauczyciela oddaje telefon do depozytu w gabinecie dyrektora szkoły lub w sekretariacie szkoły. 
 • Telefon z gabinetu dyrektora/ sekretariatu szkoły może być odebrany dopiero po zakończeniu przez ucznia obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęć  opiekuńczych.
 • Do 31  października 2023 r.  uczeń osobiście odbiera oddany do depozytu telefon z gabinetu dyrektora/ sekretariatu szkoły. 
 • Od 1 listopada 2023 roku telefon może być odebrany wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych ucznia lub inne osoby wskazane przez rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. 
 • Do 31 października 2023 r. uczeń, który mimo zakazu używa telefonu na terenie szkoły każdorazowo  otrzymuje ustne upomnienie nauczyciela. 
 • Od 1 listopada 2023 r. za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu i każdorazowe użycie telefonu komórkowego na terenie szkoły uczeń otrzymuje punkty ujemne z zachowania (zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zachowania).

TELEFONY KONTAKTOWE DLA RODZICÓW:

SEKRETARIAT SZKOŁY:

 • tel. stacjonarny 42 6484212
 • tel. kom.   507- 045- 237

PEDAGOG/ PSYCHOLOG SZKOLNY:

 • tel. kom. 507 - 045- 382

KONTAKT Z KAŻDYM WYCHOWAWCĄ KLASY ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN.

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka