Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach

 

Rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

 

Wydarzenie

Termin

Osoba odpowiedzialna

 

1.       

Inauguracja roku szkolnego

1 września 2020r

Dyrektor

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020  – 31. 12. 2020

Dyrektor

3.       

Ferie zimowe

01.02.2021  - 14.02.2021

Dyrektor

4.       

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04.2021 – 6.04.2021

Dyrektor

5.       

Egzamin ósmoklasisty

25, 26,27 maja 2021

Dyrektor

6.       

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021

Dyrektor

7.       

Ferie letnie

28.06.2021 – 31.08.2021

Dyrektor

8.       

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych ustalone wspólnie z RR i SU

12,13 listopada 2020 r.

4,5 stycznia 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

Dyrektor

9.       

Dni  ustawowo wolne od zajęć przypadające w dni robocze

11 listopada 2020 r.

6 stycznia 2021 r.

3 maja 2021 r.

3 czerwca 2021 r.

 

Dyrektor

 

Spotkania z Rodzicami

 

1.       

Spotkania klasowe z rodzicami

 

poniedziałki

w przypadku zgody całej grupy klasowej i nauczyciela wychowawcy istnieje możliwość spotkań zdalnych
(poza pierwszym spotkaniem w trakcie którego wybrane zostaną klasowe rady rodziców)

Przedszkola
16.00 – 17.00

Kl. I-III
17.00 – 18.00

Kl.IV – VIII
18.00– 19.00

 

2.       

Terminy kolejnych spotkań klasowych z rodzicami

14 września 2020r. - wybory klasowych rad   rodziców

·         listopad 2020r.
(konsultacje, mogą odbyć się w formie zdalnego kontaktu indywidualnego nauczyciel - rodzic)

14 grudnia 2020(informacja o zagrożeniach)

·         marzec 2021 r  (konsultacje)

10maja 2020 r(informacja o zagrożeniach)

 

Wychowawcy klas

3.       

Konsultacje indywidualne nauczycieli  po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania przez rodzica i nauczyciela
(komunikacja  np. z wykorzystaniem dziennika vulcan  lub poczty zawodowej)

Harmonogram dyżurów nauczycieli w załączniku

 

Wg harmonogramu               

 

 

wszyscy nauczyciele

4.       

Zebrania z Radą Rodziców
spotkania wg harmonogramu ustalonego z RR

 

·         14 września 2020r

wybory rad klasowych i przewodniczącego RR

 

·         16listopada 2020 r.

 

·         10 maja 2021 r.

 

Dyrektor / Wicedyrektor

Spotkania Rady Pedagogicznej

poniedziałki 15.30 – 17.30

 

1.       

Rada inauguracyjna

Zatwierdzenie organizacji pracy szkoły; przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych, przydział wychowawstw.

 

1 września 2020r.

Dyrektor / wicedyrektor

2.       

Omówienie form i zasad nadzoru pedagogicznego – prezentacja planu nadzoru pedagogicznego; organizacja pracy szkoły (zatwierdzenie planu finansowego szkoły)

14września 2020 r.

Dyrektor

3.       

Rada klasyfikacyjna

11 Stycznia 2021 r.

Dyrektor

4.       

posumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze;wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu, ocena stopnia realizacji planu pracy na bieżący rok

22 Lutego 2021 r.

Dyrektor

5.       

przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej + zagrożenia

10 Maja 2021 r.

 

6.       

Narada klasyfikacyjna – podjęcie uchwał RP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów + podsumowanie działalności dadaktyczno – wychowawczej szkoły

21 Czerwca2021 r.

 

Dyrektor

7.       

wyniki i wnioski/rekomendacje ze sprawowanego nadzorupedagogicznego

 

26 Sierpnia 2021 r.

 

 

 

8.       

Rady szkoleniowe

 

wg harmonogramu WDN

 

 

Dyrektor

Spotkania Dyrektora z Samorządem Uczniowskim

 

1.       

Konsultacje z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego (SU)

Magda Nawrocka, Aleksandra Reszka

Wrzesień 2020 r.

 

Czerwiec 2021 r.

Dyrektor


Opiekun SU

 

Ramowy harmonogram wydarzeń szkolnych

 

wrzesień

wydarzenie

termin

realizujący

 

                                                                            Inauguracja roku szkolnego 2020/2021            

 

Regulaminy, przepisy i zasady bezpieczeństwa

 

2- 4 września 2020r.

Wszyscy wychowawcy:
przedszkole, klasy 1- 3 , klasy 4 - 8

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Do 17 września 2020 r.

 

Do 17 września 2020 r.

Opiekunowie SU:
Magda Nawrocka, Aleksandra Reszka

17 września

18 września 2020 r.

Zespół historyczny, SU

 

Sprzątanie Ziemi

inauguracja realizacji projektu ekologicznego

25    września 2020 r.

J. Skrzypczak + wszyscy wychowawcy

październik

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października 2020r.

 

 

M. Nawrocka, A. Skrzypczak, A. Bartke,

 

Tydzień Dysleksji

5 – 11 października 2020r.

K. Czajka + wychowawcy klas 1 – 3 + wychowawcy oddziałów przedszkolnych

listopad

Dzień Tolerancji

16 listopada 2020 r.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Psycholog/ pedagog

 

 

11 listopada

 

 

10 listopada 2020 r.

Zespół historyczny + polonistyczny

Pomysł i forma realizacji

grudzień

 

Mikołajki szkolne

 

 

 

 

 7 grudnia 2020 r.

 

SU + wychowawcy klas

Jasełka (przedstawienie wigilijne)

 

 

21 grudnia 2020 r.

Magda Nawrocka + koło teatralne
(M. Kobza) + koło artystyczne

Wigilie klasowe

 

 

22 grudnia 2020r.

Wszyscy wychowawcy klas

styczeń

Tydzień edukacji zdrowotnej

25 – 29 stycznia 2021 r.

Zespół sportowy + zespół ds. promocji zdrowia (A. Bartke, M. Wodzyńska)

 

luty

Szkolne bale karnawałowe

 

 

16 – 16 lutego 2021 r. z podziałem na etapy edukacyjne

Każdy wychowawca

marzec

 

Dzień bez przemocy

26 marca 2021 r.

 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia + psycholog + pedagog

 

 

Dni otwarte

 

6 marca 2021 r.

 

Nauczyciele 1 – 3, wychowawcy przedszkolni

kwiecień

Dzień Patrona i dzień książki

 

 

Kwiecień 2021

Zespół polonistyczny + biblioteka

Egzaminy

25, 26, 27 maja 2021

A.    Lipska, A.Pecyna

Konstytucja 3 maja

4 maja 2021 r.

 

Zespół historyczny + polonistyczny

maj

Święto UE

10 maja 2021 r.

Zespół językowy

 

 

Tydzień bezpieczeństwa

1 tydzień czerwca 2021 r.

A.    Pecyna

czerwiec

Zakończenie klasy VIII - bal

18 czerwca 2021 r.

Wychowawca klasy 8,
zespół ds. artystycznych

Piknik Rodzinny

Konsultacje z RR
(19 lub 26 czerwca 2021 r.)

RR + wszyscy nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego

przedstawienie

26 czerwca 2021

 

         

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 694410220, 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

 

SKRZYNKA ZAUFANIA