SKRZYNKA ZAUFANIA

Historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Lipinach została założona ok. 1884 r. Czasów jej powstania nie da się dokładnie ustalić, bo nie ma już ludzi, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Przed I wojną światową  i w okresie międzywojennym nauka odbywała się w budynku murowanym na początku Lipin. Budynek starej szkoły wzniesiony był dzięki staraniom mieszkańców Lipin i okolicznych wiosek. W budynku tym znajdowały się dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, mieszkanie kierownika. Sale lekcyjne były wyposażone dość skromnie. Zajęcia (język polski i matematyka były łączone), prowadziło je małżeństwo Marianna i Izydor Woronowie.  Pani Marianna uzdolniona była artystycznie i znała 2 języki obce. Uczyła klasy młodsze przedmiotów artystycznych i religii. Pan Izydor kierował szkołą i uczył klasy starsze. W tym czasie nie było obowiązku szkolnego, czyli ukończenie szkoły nie było obowiązkowe.

 

W okresie międzywojennym do szkoły uczęszczali uczniowie z rodzin niemieckich, organizowano dla nich dodatkowe lekcje języka niemieckiego, a religię prowadził pastor.

 

We wrześniu  1945 r. rozpoczęła się nauka, wrócili nauczyciele, którzy przeżyli wojnę. Do obwodu szkoły należały wsie: Lipiny, Moskwa, Polik, Natolin, Teolin, Ksawerów, Helenów, Paprotnia, Teodorów, ale chodziły dzieci też z Grzmiącej, Buczku, Plichtowa, a do klas V-VII ze Starych Skoszew. W innych szkołach: Skoszewy, Plichtów, Buczek, Grzmiąca rozpoczęto naukę w późniejszym terminie, uruchamiając początkowo klasy I-III, a później systematycznie przywracano kolejne klasy.

 

 

Pierwszym kierownikiem szkoły po wojnie został Józef Zabłocki. Pracował z żoną Zofią i jeszcze jednym nauczycielem. Klasy były początkowo łączone. Później zgłaszali się do pracy kolejni n-le. Młodzieży było dużo i w zróżnicowanym wieku, wszyscy chcieli nadrobić zapóźnienia spowodowane wojną. Ponieważ podczas wojny zginął nauczyciel z Polika, to budynek szkoły polikowskiej przeniesiono do Lipin i od tej pory szkoły te funkcjonowały jako jedna. Był to drewniany barak, który zaadaptowano na salę lekcyjną. Nauka odbywała się również w budynku starej biblioteki  i w domu prywatnym. Praca w szkole była bardzo uciążliwa, n-le uczyli wszystkich przedmiotów. Z biegiem lat przybywało n-li po liceach pedagogicznych. Kończyli je również nasi absolwenci i rozpoczynali pracę w szkole. W 1949 r. pracowało 5 n-li i wtedy nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Pan J. Zabłocki musiał zmienić charakter pracy ze względów ideologicznych. W latach 1948 – 49 kierownikiem szkoły była p. Gałązkowa, pracowali z nią p. Podoleccy; dwóch dwóch-li dojeżdżało z Brzezin. W 1950 r. pracę w szkole rozpoczęli p. Konstanty i Krystyna Koziołowie. Pan Kozioł do 1953 r. był kierownikiem szkoły

 

W tym czasie z woli miejscowego społeczeństwa przystąpiono do budowy nowego budynku szkoły. Plany i lokalizacja ustalone zostały jeszcze przed wojną. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności i władz w r. 1956 oddano do użytku nawy budynek szkoły. Kierownikiem nadal był Konstanty Kozioł . Grono pedagogiczne liczyło 6 osób. W 1965 r. Konstanty Kozioł zostaje służbowo przeniesiony do Rogowa a funkcję kierownika szkoły obejmuje jego żona Krystyna Kozioł i pełni ją do marca 1966 r., kiedy to na stanowisku kierowniczym zmienia ją Józef Woźniak, który kieruje szkołą do roku 1971. Wykorzystując atmosferę sprzyjającą szkole nowy kierownik doprowadza do instalacji centralnego ogrzewania. Budynek zostaje podłączony do wodociągu lokalnego. W 1972 r. funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić Zofia Woźniak. W szkole zatrudniani są n-le przedmiotowcy. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach. W latach 1981 – 1993 dyrektorem jest Maria Hyża. Rozpoczęta zostaje aktywna praca zmierzająca do nadania szkole imienia. Wśród potencjalnych patronów znaleźli się gen. Władysław Sikorski, Bohaterowie Września 1939 oraz Maria Konopnicka. 26 maja 1985 r. szkoła otrzymuje sztandar i patrona, którym zostaje Maria Konopnicka. W tym czasie wymienione zostaje po raz pierwszy pokrycie dachu. W latach 1993 -1999 funkcję dyrektora pełni Stanisława Janeczek. Z jej inicjatywy odbył się  w 1995 r. w 10 lecie nadania imienia szkole I Zjazd Absolwentów, Absolwentów za rok kolejny Zjazd uczniów Józefa Zabłockiego. Wtedy też przy głównym wejściu wmurowana ostała tablica poświęcona temu n-lowi, ufundowana przez jego byłych uczniów. Od roku 1999 funkcję dyrektora pełni Anna Trzepińska.  W 2000 r. w szkole przeprowadzony został gruntowny remont tzw. termomodernizacja, wymieniono kotłownię z węglowej na gazową, wszystkie grzejniki, okna oraz pokrycie dachu. Budynek został docieplony i uzyskał nową elewację. Wymienione zostały okna w dachu oraz w przyziemiu budynku.  Powstały wtedy również pierwsze plany modernizacji boisk szkolnych. Boiska ostatecznie zostały zmodernizowane w ramach projektu LEADER PLUS. W pracach przy modernizacji uczestniczyli mieszkańcy Lipin, rodzice uczniów szkoły. Powstało wtedy pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej automatycznie zraszane wodą, asfaltowe boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki plażowej. W budynku szkoły wymienione zostały wszystkie drzwi wewnętrzne i częściowo podłogi. W czerwcu 2007r.  szkoła została doposażona w nowoczesną pracownię informatyczną – 10 komputerów, serwer, laptop i rzutnik multimedialny, a w kolejnym roku w centrum multimedialne zamieniona została szkolna biblioteka. Wszystkie pracownie maja dostęp do Internetu oraz wyposażone są w rzutniki. Uczniowie klas IV od roku …uczestniczą w obowiązkowych zajęciach na pływalni w Brzezinach. W roku 2005 reagując na zapotrzebowanie środowiska lokalnego uruchomiony został drugi oddział przedszkolny dla dzieci młodszych oraz dostosowano godziny pracy świetlicy do potrzeb rodziców. W 2008 r. udało się uruchomić gabinet medyczny wyposażony przez zoz MEDARMED z którym szkoła ma podpisana umowę na opiekę medyczną. Co tydzień dyżuruje pielęgniarka, odbywają się badania przesiewowe i stomatologiczne. Zatrudniono również logopedę, która ma indywidualne zajęcia z dziećmi z wadami wymowy.

 

W 2009r.  dzięki wspólnym działaniom dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców udało się przekonać władze Gminy Nowosolna do rozbudowy szkoły, czyli budowy sali gimnastycznej. W marcu 2010 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę, a ksiądz proboszcz poświęcił fundamenty.

 

 W tym samym roku Rada Rodziców wraz z opiekunką sklepiku szkolnego ufundowali dla najmłodszych plac zabaw wyposażony w sprzęt dla najmłodszych, piaskownicę i bujaki.

 

 1 grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej. Hala ma wymiary 15m x 30m, jest wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy oraz trybuny. Dzięki kotarze dzielącej ją na połowę mogą jednocześnie ćwiczyć dwie klasy,  jeśli zajdzie taka potrzeba. Wraz z salą szkoła wzbogaciła się o łącznik, a w nim świetlicę, szatnię dla uczniów z kolorowymi szafkami, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. W wakacje 2012 r. starą salę gimnastyczną dostosowano do potrzeb oddziałów przedszkolnych. Powstały dwie klasy przedszkolne, toalety i szatnia dla przedszkolaków. Oddano do użytku również gabinet pedagoga i psychologa szkolnego. Cały obiekt wyposażony został w monitoring wizyjny, wymieniono wszystkie domofony i wyremontowany został dolny korytarz.

 

 

 

Kierownicy i Dyrektorzy szkoły:

 

    Izydor Woron

    1945 – 1948  - Józef Zabłocki

    1948 – 1949  - Maria Gałązkowa

    1949 – 1965 – Konstanty Kozioł

    1965 – 1966 – Krystyna Kozioł

    1966 – 1971 – Józef Woźniak

    1972 – 1981 – Zofia Woźniak

    1981 – 1993 – Maria Hyża

    1993 – 1999 – Stanisława Janeczek

    1999 - 2013 -  Anna Trzepińska

    2013 - 2018  -  Iwona Jeske

    2018-2019 - Aneta Pecyna

    2019- obecnie Katarzyna Pietraszun

Z historii Lipin

 Lipiny są największą wsią położoną na terenie Gminy Nowosolna, obecnie w powiecie łódzkim wschodnim. Miejscowość liczy około 450 mieszkańców, 87 gospodarstw.  Sama nazwa miejscowości jest nazwą topograficzną tzn. związaną z ukształtowaniem terenu. Wieś zawdzięcza ją rosnącym tam w dawnych czasach lipom. Nazwy topograficzne spotykamy również w pobliżu Lipin i są one najprawdopodobniej związane z dawnym osadnictwem puszczańskim (zalesionym) od cech, którego mieszkańcy nadawali im nazwy. Należą do nich m.in. Brzeziny, Buczek, Dąbrówka, Zalesie, Gaj, Paprotnia. Nazwy topograficzne należą do najstarszych nazw miejscowości.

 

Pierwszą wzmiankę, w której występuje nazwa „Lipini” spotykamy w brzezińskiej księdze sądowej pod rokiem 1418.Wtedy to kmieć (wolny chłop) Marcin de Lipini  pozywa do sądu Wacława z Byszew. Marcin na świadków pozwał: Alberta i Stanisława Lipini oraz Grzegorza Króla i Staszka Suchonia (ciekawe wczesne nazwiska – a raczej przezwiska) z „Lipini”. W 1565 r. w księdze podatkowej wymieniano także Lipini wchodzące do parafii Brzeziny, a własność Jakuba Lasockiego (dziedzica Brzezin). Nazwę Lipini zapisaną w dokumentach łacińskich wymawiano potocznie Lipiny podobnie jak zapis Brzezini – Brzeziny

 

Lipiny znajdowały się wtedy jak i obecnie  parafii Brzeziny – wzmianka dot.wizytacji bp Jana Łaskiego z 1521r wymienia Lipiny w parafii Brzeziny. W II poł. XIX i na pocz. XX w, do roku 1914 wieś znajdowała się w zaborze rosyjskim. W roku 1867 przeprowadzono podział administracyjny kraju, dzielący region łódzki pomiędzy 3 gubernie: kaliską z Łęczycą, warszawską z Łowiczem i piotrkowską z Łodzią i Brzezinami. Lipiny były wtedy już siedzibą gminy. W 1827 r. Lipiny liczyły  21 domów i 203 mieszkańców, 801 mórg ziemi ornej. W 1867 gmina Lipiny miała 7691 mórg obszaru i 3068 mieszkańców. W 1880 wieś liczyła 35 domów i 388 mieszkańców. Do roku 1975 XX w wieś była siedzibą gromady.

 

Obecnie wieś ma charakter ulicowy i położona jest wzdłuż ruchliwej drogi krajowej Nr 72 prowadzącej z Łodzi do Rawy Mazowieckiej, która dalej łączy się z trasą szybkiego ruchu W-wa – Katowice. Przez Lipiny wiedzie więc coraz częściej wykorzystywana przez kierowców trasa Łódź - Warszawa, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

 

Wieś leży, na wschodnich krańcach Gminy Nowosolna w strefie krawędziowej wzniesień łódzkich. W jej bliskim otoczeniu występują zespoły lasów z których największym jest las Wiączyński ze znanym rezerwatem buków i Miejscem Pamięci Narodowej. Mimo, że teren nie jest zbyt urozmaicony i nie nadawałby się na zaplecze wypoczynkowe dla Łodzi to w ostatnich latach możemy zauważyć wzrost osadnictwa i budownictwa jednorodzinnego. Wielu łodzian przeprowadza się tutaj, aby oddalić się od wielkomiejskiego zgiełku. Za boiskiem szkoły powstało osiedle oddalone od drogi i bardzo malowniczo położone.

 

W Lipinach znajduje się  szkoła podstawowa o ponad stuletniej historii, 3 sklepy spożywcze, mleczarnia, filia spółdzielni kółek rolniczych, zakłady dziewiarskie, krawieckie, piekarnia. Działają organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, Ochotnicza Straż Pożarna, Spółka Wodna oraz Związek Młodzieży Wiejskiej.