SKRZYNKA ZAUFANIA

Projekty

 

Projekt „My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy” 

Dnia 26.10.2018 roku (piątek) o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczysta inauguracja projektu „My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy”.

 

 Wszystkich serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu udziału  w programie „My Polacy – niepodlegli,  przedsiębiorczy”.

Pani/Pana dane, dane osobowe dziecka przetwarzane są w celu/celach: udziału w programieMy Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z udziałem w programie.

Dane będą przekazywane do  Narodowego Banku Polskiego.

Pani/Pana, dziecka dane osobowe będą przechowywane  do zakończenia programu.

Udział w programie jest dobrowolny.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: - dostępu do danych osobowych jej dotyczących, - żądania ich sprostowania, - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                     Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

PROJEKT EDUKACYJNY „POZNAJEMY ZAWODY”

1. Celem głównym projektu jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczniów na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych oraz uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

2. Cele szczegółowe:

Zapoznanie uczniów z pracą ludzi w różnych zawodach

Poszerzanie słownictwa związanego z danym zawodem

Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi różnych wybranych zawodów

Rozumienie celowości pracy wykonywanej przez ludzi

Kształtowanie zainteresowań uczniów

3. Uczestnicy: uczniowie klasy III b

4. Termin realizacji: październik 2017 – czerwiec 2018

5. Działania realizowane w ramach projektu

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (sędzia, policjant, strażak, lekarz, bankowiec, myśliwy, przewodnik i fotograf, pszczelarz, bibliotekarz, piekarz).

 Wycieczki do różnych miejsc pracy (piekarnia, remiza strażacka, biblioteka, Sąd Okręgowy).

Udział w warsztatach pszczelarskich.

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III „Mój wymarzony zawód”.

Autor projektu:

 Małgorzata Kobza

 

Projekt "Od grosika do złotówki"

„Od grosika do złotówki” to projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Realizowany jest od 2007 r. W tym czasie udział wzięło w nim około 121 000 uczniów i 181 000 ich rodziców oraz 5588 nauczycieli z 2344 szkół ze wszystkich województw.

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,

nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

Rola nauczyciela

Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponieważ w zajęciach edukacyjnych klas drugich i trzecich szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów.

Dobór tematyki, na podstawie której nauczyciel realizuje zadania w dużym stopniu jest pozostawiony do jego dyspozycji. Bloki tematyczne pozwalają nauczycielowi na włączenie ich w cykl kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel może kontynuować realizację programu z całą klasą na zajęciach dodatkowych.

Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zajęcia dydaktyczne angażują bowiem także rodziców. Nauczyciel przygotowuje ich do pracy z uczniami podczas spotkania, w ramach którego wprowadzają w tematykę zajęć. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci. Mogą to uczynić np. poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadań domowych, polegających w części na rozmowie na temat realizowanych w danym dniu treści, czy wypełnianie Karty oszczędzania.

W projekcie bierze udział klasa II, pod kierunkiem Pani Sylwii Sokołowskiej.

 

Projekt profilaktyczny dotyczący tolerancji

Tytuł projektu: „Prawo, przyjaźń, tolerancja”

1. Cele projektu:

 rozwijanie zachowań prospołecznych

wyrabianie zdolności łatwego wchodzenia w kontakty z innymi ludźmi, w tym z osobami niepełnosprawnymi, osobami innej narodowości, innego wyznania

uwrażliwienie na doznania i przeżycia innych

poznanie swoich reakcji w różnych sytuacjach

dostrzeganie i akceptacja różnic między ludźmi

ośmielanie uczniów i zwiększanie ich otwartości

wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych

uświadomienie przyczyn oraz konsekwencji zachowań aspołecznych

kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości

kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych

rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się

ukazywanie niepowodzenia nie jako źródła stresu, ale jako doświadczenia na drodze rozwiązywania problemów i pokonywania trudności

doskonalenie umiejętności porozumiewania się, komunikowania, wyrażania i nazywania własnych uczuć, myśli, przekonań

dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad.

wyposażenie ucznia w wiedzę na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

wyrabianie szacunku dla siebie i innych

2. Osoby pracujące przy realizacji projektu:

- Marta Szmich - pedagog szkolny - koordynator projektu

- Marta Borkowska - psycholog szkolny

- Anna Chędzelewska - Rzecznik Praw Ucznia

- wychowawcy klas I-VI

3. Adresaci projektu: uczniowie klas I-VI

4. Termin realizacji: październik 2016 –czerwiec 2017 

5. Działania w ramach projektu:

zajęcia warsztatowe w klasach prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego

spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych

zajęcia warsztatowe prowadzone dla rodziców przez psychologa z Ośrodka Edukacyjno-Psychologicznego

organizacja „Międzynarodowego Tygodnia Tolerancji”

organizacja „Dnia bez przemocy i praw dziecka”

udział w programie profilaktycznym „Bezpieczny Puchatek”

wykonanie przez uczniów klas I-VI tablic informacyjnych w klasach na temat „Posłuchaj kolego-toleruj każdego"

Szczegółowy harmonogram projektu profilaktycznego dotyczącego tolerancji

 

Projekt czytelniczy: „Nie jestem sam, ja książkę mam!”

 „Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.”

Marcus Tullius Cycero

TYTUŁ PROJEKTU: „Nie jestem sam, ja książkę mam!”

1. Założenia projektu

Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do literatury, do spędzania wolnego czasu z książką. Przekonanie dzieci, że czytanie może rozwijać ich wyobraźnię, poszerzać wiedzę na temat ludzi i świata, wpływać na to, że język, jakim się posługują będzie bogatszy i piękniejszy, a przede wszystkim, że książka to świetny kompan chociażby na jesienne i zimowe długie wieczory.

2. Uczestnicy: uczniowie klas 0-VI

3. Termin realizacji: październik-maj 2017 roku

4.  Cele szczegółowe:

propagowanie czytelnictwa wśród uczniów

rozbudzanie wyobraźni dziecięcej

zachęcanie do częstego korzystania z księgozbioru

rozwijanie zdolności plastycznych i literackich

kształtowanie gustów czytelniczych

 zdobycie wiedzy na temat historii książki

Autorka projektu:

Marta Szmich

PROJEKT EDUKACYJNY: „KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL”

TYTUŁ PROJEKTU: „KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL”

WSTĘP

Książki towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. Pobudzają wyobraźnię kolejnych pokoleń czytelników i mogą być najlepszym przyjacielem każdego. Tak się złożyło, że w dzisiejszych czasach stara  dobra  książka ma wielu konkurentów.

Dzieci chętniej spędzają czas przy komputerze czy przed telewizorem. Czytanie  kojarzy się raczej z obowiązkiem  niż przyjemnością. Dzieci wybierają się do biblioteki częściej po lekturę, którą należy przeczytać w szkole.

Zatem co zrobić, by zachęcić młodych ludzi do sięgnięcia po książkę? Należy podjąć różne działania. Jednym z nich jest projekt edukacyjny „Książka- mój przyjaciel”. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów klas I- VI oraz przedszkolaków, a jego nadrzędnym celem jest uświadomieniem dzieciom niezwykłej roli, jaką może odegrać w ich życiu książka, zachęcenie do twórczej działalności. Projekt realizowany będzie od lutego do maja 2016 roku, na różnych przedmiotach oraz poza zajęciami lekcyjnymi, w czasie wolnym od nauki.

CELE PROJEKTU

zachęcanie uczniów do sięgania po książki,

poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

rozwijanie wyobraźni dziecięcej,

przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

doskonalenie umiejętności językowych,

wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości,

poznanie historii pisma, materiałów pisarskich, form książki

Autorka projektu:

Agnieszka Lipska

Projekt edukacyjny: „Ja i Ty z książką za pan brat!”

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO pt. „Ja i ty z książką za pan brat.”

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”                                                                                                              Cycero

 Tytuł projektu: „Ja i Ty z książką za pan brat!”

1. WSTĘP

W związku z Wieloletnim Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, który jest  przewidziany na lata (2016-2020), a którego realizatorem jest Ministerstwo: Edukacji Narodowej oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także apelem Ministerstwa Edukacji Narodowej  o otwartości szkół i w trosce o poprawę jakości, a za razem stanu czytelnictwa zamierzam podjąć działania, które mają na celu zainteresować dzieci książkami.

Celem działań MEN będzie m.in. doposażenie bibliotek szkolnych w nowości  wydawnicze i lektury szkolne oraz doposażenie bibliotek pedagogicznych, co zwiększy ich ofertę, stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów. Poprawi też jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek.

W dobie wszechobecnych mas-mediów i portalów społecznościowych, dzieci jak i młodzież  niechętnie sięgają po książki. W obecnych czasach są one dla nich mało interesujące, nie przyciągają ich uwagi zaś czytanie sprawia im trudność. W większości przypadków dzieci rozpoczynające edukację w szkole podstawowej wykazują niewielkie zainteresowanie czytaniem i kontaktem z książką. Świadczy o tym fakt, iż w domu rodzinnym miały z nią mało kontaktu, co w konsekwencji stwarza problem w szkole, w zakresie nauki czytania. Pragnąc chociaż po części zmienić powyższy stan rzeczy, pragnę się w swojej pracy podejmować działania zmierzające do rozbudzenia wśród dzieci zamiłowania do książki. Poniższy projekt ma na celu wyrobić pozytywny nawyk sięgania po książkę przez całą rodzinę. Dawanie wzoru do naśladowania od najstarszego pokolenia Dzięki temu dzieci rozwiną swoje zainteresowania i właściwie wykorzystają swój wolny czas. W tym celu powstał projekt „Obiady czwartkowe”, zawierający szereg pomysłów, propozycji i ciekawych rozwiązań mających poprawić wizerunek książki w oczach dziecka.

CELE PROJEKTU:

budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych

poprawa stanu czytelnictwa w szkole

integrowanie pokoleń

przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów

Autorka projektu

                                                                           mgr Weronika Szymczak

 

Projekt „Stop przeciwko agresji i przemocy w szkole”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/2015 realizowała projekt „Stop przeciwko  agresji i przemocy w szkole” . W klasach I-VI odbyły się  warsztaty profilaktyczne „Stop przeciwko agresji” i  „Savoir-vivre na co dzień” Uczniowie podczas godzin wychowawczych wykonali plakaty „Ze złością poradzę sobie ja i poradzisz sobie ty” i gazetki ścienne „Szkoła bez przemocy”. Odbyło się widowisko profilaktyczne „Zdążyć przed dzwonkiem”, ukazujące problem patologicznej przemocy rówieśniczej w szkole. Klasy Ia i Ib  brały  udział w programie profilaktycznym „Bezpieczny Puchatek”.  Ostatni tydzień marca przebiegał pod hasłem „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” . Był to „Tydzień bez przemocy” podczas , którego uczniowie wszystkich klas ozdabiali wycięte z papieru kwiaty i wypisywali na nich słowa-kwiaty: proszę, dziękuję, przepraszam, lubię Cię, dzień dobry, jestem ok, jesteś ok.  Uczniowie  przygotowali również scenki i wierszyki „Z dobrymi manierami za pan brat”.  Czwartek przebiegał pod hasłem „Tajemniczy przyjaciel”, który polegał na sprawianiu miłych niespodzianek wylosowanym wcześniej przyjaciołom. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami służb mundurowych. Funkcjonariusz  Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach w formie pogadanki przekazał uczniom najważniejsze  informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią.